Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst.

Algemene voorwaarden Rijschool Snelweg

Algemeen

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden zijnde rijinstructeur of de verkeersschool die handelt onder de naam Verkeersschool Snelweg, en de wederpartij zijnde de leerling. Elke leerling van een rijschool welke handelt onder de naam Verkeersschool Snelweg is verplicht de lesovereenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uit maken met gebruiker te sluiten. Gebruiker biedt geen (rij)lessen aan zonder een hieraan ten grondslag liggende lesovereenkomst.
 2. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen Gebruiker en de wederpartij overeenkomen. Hierin wordt een keuze gemaakt voor een theorie-opleiding en/of een standaard praktijkopleiding en/of een praktijkpakketopleiding en/of een chauffeursopleiding en/of een andere opleiding. De Algemene lesvoorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst.
 3. Partijen zijn verplicht om het daartoe bestemde formulier van de lesovereenkomst te gebruiken.

 

Artikel 1 – Verplichtingen verkeersschool

Gebruiker is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM);
 2. Dat de wederpartij zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 3. Dat gebruiker de wederpartij periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de leerling en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 4. Dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het onderzoek – onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij, of in het aanvraagbestand is ingevoerd van, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), de Contactcommissie Chauffeursvakbekwaamheid (CCV), of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR), uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de wederpartij is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd en waarop de wederpartij de kosten van het onderzoek aan Gebruiker heeft voldaan;
 5. Dat de wederpartij, die via Gebruiker het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 6. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, zoveel mogelijk wordt benut voor het geven van rijles;
 7. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.000.000 tegen aansprakelijkheid van de verkeersschool jegens de leerling;
 8. De wederpartij te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een onderzoek;
 9. De wederpartij te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven;
 10. De wederpartij legt het examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto;
 11. De wederpartij te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij aan de verkeersschool hiervan melding moet maken.

 

Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de door de verkeersschool op de rijlesplanner vermelde afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de verkeersschool wordt een wachttijd van maximaal 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van de Verkeerschool te gebeuren;
 3. Indien sprake is van een rijles een duur van 300 minuten of langer de volledige lesprijs te voldoen en indien de wederpartij de les afzegt in minder dan twee weken voorafgaand aan de les; alsmede 75% van de lesprijs te voldoen indien de wederpartij afzegt tot 2 weken voorafgaand aan de les, alsmede 50% van de lesprijs te voldoen indien de wederpartij afzegt tot 4 weken voor de les, alsmede 25% van de lesprijs te voldoen indien de leerling afzegt tot 6 weken voor de les.
 4. Een te laat afgezegde les wordt door Gebruiker in rekening gebracht volgens afgesproken lesuurtarief of in mindering gebracht op het afgesproken lespakket. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij plotselinge ziekenhuisopname van de wederpartij of andere medische redenen die het volgen van de rijles verhinderen of overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad en de dag van de begrafenis valt op de dag van de rijles. De wederpartij dient bij afzegging wegens voornoemde redenen bewijs in de vorm een doktersverklaring of rouwkaart te overleggen.
 5. Een lesovereenkomst kan slechts beëindigd worden door de wederpartij als er sprake is van dringende redenen. Deze dringende redenen zijn langdurige ziekenhuisopname van de wederpartij, medische redenen die het volgen van de rijopleiding blijvend verhinderen (doktersverklaring) of overlijden van de wederpartij.
 6. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen, dat wil zeggen: dat de veiligheid van de leerling, rijinstructeur en mede weggebruikers niet in het geding komen. De visie en kennis van de rijinstructeur is hier in leidend.
 7. Het met Gebruiker overeengekomen lesschema, waaronder doch niet uitsluitend de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week, tot aan de datum van ieder onderzoek, na te komen;
 8. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (zoals theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen;
 9. Eventuele medische klachten en/of psychische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van de rijopleiding, af te stemmen met het examenbureau, alsmede deze te melden aan gebruiker bij aanvang van de rijopleiding. Indien de wederpartij nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan gebruiker hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, noch rust op gebruiker een restitutieplicht voor reeds betaald lesgeld;
 10. Het aan gebruiker te melden indien sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de wederpartij nalaat dit te vermelden, kan Gebruiker niet aansprakelijk worden gesteld;
 11. Een geldig identiteitsbewijs bij zich te dragen.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Gebruiker brengt een bedrag aan inschrijvingsgeld/administratiekosten in rekening. De wederpartij dient deze kosten voor aanvang van de eerste les op een door Gebruiker aan te geven wijze te voldoen.
 2. Betaling (van het lesgeld en de kosten, verbonden aan de individueel of in groepsverband te volgens theorielessen), geschiedt terstond op een door Gebruiker aan te geven wijze, tenzij partijen anders overeenkomen. Betaling van de kosten van de noodzakelijke leerboeken en ander lesmateriaal ten behoeve van de praktijk- en/ of theorielessen dienen terstond op door Gebruiker aan te geven wijze te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Gebruiker is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst deze lesprijs te verhogen. De gebruiker moet zich houden aan de landelijke vastgestelde prijzen van overkoepelende organisaties.
 4. De wederpartij dient het verschuldigde bedrag voor de uiterste betaaltermijn te voldoen. Indien wederpartij niet tijdig het factuurbedrag heeft betaald, dan is de wederpartij in verzuim en is de wettelijke rente door wederpartij verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Gebruiker maakt om de vordering van de wederpartij de incasseren komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten (waaronder de kosten die betaald moeten worden aan een advocaat of deurwaarder) hoger zijn dan 15% van de hoofdsom, is de wederpartij de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 5. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten in de zin van de wet. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij tot voldoening van de lopende rente en daarna de openstaande hoofdsom.
 7. Zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet zal Gebruiker niet overgaan tot het aanvragen van een onderzoek naar de rijvaardigheid.
 8. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij op te zeggen indien de wederpartij in verzuim verkeert. Gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de opzegging.
 9. Betalingen per bank worden alleen via rekeningnummer NL 16 INGB 0007 8477 11 t.n.v. Verkeersschool Snelweg voldaan.
 10. De wederpartij heeft het recht om het verschuldigde in overleg met gebruiker in twee of meer termijnen te betalen. In overleg met Gebruiker kan worden besloten dat de wederpartij in meer dan 2 termijnen mag betalen, in dat geval is Gebruiker gerechtigd om € 25,- administratiekosten in rekening te brengen en bij het tijdig uitblijven van betaling wettelijke incassokosten en rente in rekening brengen.

 

Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (praktijkexamen, tussentijdse toets of andere deeltoets), verder te noemen: het onderzoek

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek gelijktijdig met de invulling van de aanvraag en de eigen verklaring (of het verstrekken van de laatste) terstond op door Gebruiker aan te geven wijze aan Gebruiker te worden voldaan.
 2. Veertien dagen na de datum van invulling en betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de wederpartij recht op bevestiging door Gebruiker dat zijn/haar aanvraag van het onderzoek bij het CBR, de CCV of het BNOR is ingediend.
 3. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de wederpartij niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de wederpartij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling.
 4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de wederpartij en de vakantieperiode bij de aanvraag van het onderzoek schriftelijk en ondubbelzinnig aan Gebruiker is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van Gebruiker.
 5. Gebruiker is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen zal op verzoek van de wederpartij een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven. Dit geldt niet indien sprake is van een pakketprijs, met uitzondering van een door de minister tussentijdse vastgestelde verhoging van examengelden.

 

Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, brengt Gebruiker de wederpartij het lesgeld van één rijles in rekening voor het opnieuw vastgesteld onderzoek.
 2. Indien de wederpartij het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:

a. sprake is van plotselinge ziekenhuisopname van de wederpartij of andere medische redenen die het volgen van de rijles verhinderen of overlijden van een familielid in de 1e of 2e graad en de dag van de begrafenis valt op de dag van het onderzoek. (De wederpartij dient van een reden als voornoemd bewijs in de vorm een doktersverklaring of rouwkaart te overleggen.)

b. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking staat en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is;

c. het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is; zal Gebruiker ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd, indien de leerling dit wenst.

Gebruiker staat ervoor in dat het aanvragen van het onderzoek alsdan geschiedt In de in het tweede lid genoemde gevallen, plant Gebruiker na overleg met en indien gewenst door de wederpartij drie extra rijlessen in. Dit is uitsluitend van toepassing indien het een nieuwe aanvraag van een praktijkexamen betreft. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag van een tussentijdse toets of andere tussentijdse deeltoets betreft.

 

Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

 1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de wederpartij als Gebruiker worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag de wederpartij in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen alsmede administratiekosten. De wederpartij is verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, tenzij is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2 en 3.
 2. Indien de les overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. een pakketopleiding), kan de wederpartij de lesovereenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende redenen zoals vermeld in artikel 2 lid 5. Bij beëindiging om dringende redenen is de wederpartij gehouden de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de verkeersschool al afgedragen examengeld (CBR-, CCV, of BNOR gedeelte) te vergoeden. Indien er sprake is van een reeds vooruitbetaald bedrag heeft de wederpartij in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het reeds aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengeld, reeds genoten rijlessen, een vergoeding van de prijs van één lesuur alsmede administratiekosten.
 3. Indien de wederpartij zich niet houd aan het gestelde in art. 2 lid 6, is de rijinstructeur gerechtigd de lesovereenkomst te beëindigen om genoemde redenen.
 4. Gebruiker kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van Gebruiker redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de wederpartij van die (les)gelden, waarvoor Gebruiker nog niet heeft gepresteerd. Onder dringende reden wordt onder andere verstaan hetgeen is bepaald art. 2 lid 5.
 5. Bij beëindiging van de lesovereenkomst heeft de wederpartij in alle gevallen recht op restitutie van aan Gebruiker betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBR, de CCV of het BNOR vastgestelde tarief, voor zover Gebruiker deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR, de CCV of het BNOR.
 6. De eerste rijles wordt gezien als een vrijblijvende proefles – tegen gangbaar lestarief – bij de Gebruiker. Indien de wederpartij na deze les geen verdere rijlessen bij Gebruiker wil volgen, informeert de wederpartij Gebruiker per brief/e-mail over zijn besluit en wel binnen vijf werkdagen of in ieder geval voor de volgende rijles. Indien de wederpartij een pakketopleiding middels de website heeft aangeschaft en er is of wordt een vrijblijvende proefles gereden, dan wordt deze gezien als één van de twee gratis rijlessen zoals deze worden aangeboden op de website.

 

Artikel 7 – Bemiddelings- en Geschillenregeling

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de wederpartij en Gebruiker worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker is gevestigd, behoudens de wet.

 

Artikel 8 – Vrijwaring

 1. Gebruiker vrijwaart de wederpartij voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de wederpartij, alsmede bij het gebruik door de wederpartij van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de wederpartij, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de wederpartij Gebruiker volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de wederpartij die worden vermeld op de lesovereenkomst worden door Gebruiker verwerkt, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan Gebruiker: de overeenkomst uitvoeren, de wederpartij een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de wederpartij nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van directe marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de WBP ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt door de wederpartij bij Gebruiker aangetekend verzet gehonoreerd.

Artikel 10

 1. Een overeenkomst tussen Gebruiker en wederpartij voor een vast aantal lessen heeft een geldigheid van maximaal 1jaar na datum lesovereenkomst. Onder 1jaar wordt verstaan een aaneengesloten periode van 12 maanden. De wederpartij is verplicht binnen 1 jaar, dat wil zeggen binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden na de datum van de lesovereenkomst, praktijkexamen af te leggen, behoudens gevallen van overmacht.
 2. Een lesafspraak bestaat uit lessen van minimaal 60 minuten.
 3. De wederpartij is niet verplicht een theorie-examen met goed gevolg te hebben afgerond alvorens een rijopleiding te starten. Indien Gebruiker en de wederpartij een lesovereenkomst aangaan voor vast aantal lessen of een vast overeengekomen periode verplicht de wederpartij zich tijdig een theorie-examen af te leggen teneinde te voldoen aan hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald.

Een gratis proefles?

Ben je geïnteresseerd in het volgen van auto rijles? Meld je dan nu aan voor een gratis en geheel vrijblijvende proefles!